مدیر:
مهسا تقی زاده
شماره تماس:
35025592 _ 36042421
شماره همراه:
آدرس:
شعبه 1 : مشهد ، بلوار معلم ، ابتدای معلم 74
شعبه 2 : بلوار امامت ، امامت 64 ، پلاک 4
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11
باشگاه ورزشی فارس استار ( ویژه بانوان ) - باشگاه ورزشی بانوان در مشهد - بلوار معلم - منطقه 11