مدیر:
حمید صفرزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد، بین فلاحی 8 و 10، جنب بانک ملت
دفتر فنی و مهندسی کارنیک
دفتر فنی و مهندسی کارنیک
دفتر فنی و مهندسی کارنیک
دفتر فنی و مهندسی کارنیک
دفتر فنی و مهندسی کارنیک
دفتر فنی و مهندسی کارنیک