مدیر:
حسین ایرانی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
جاده طرقبه، خیابان امام رضا، داخل امام رضا 17، نبش اولین دوربرگردان
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
مجموعه پذیرایی مجلل باکارا
طعمی خاطره ساز