پرده سرا
فروشگاه پاریس
مدیر: مجید مرادی
بورس پرده و کاغذ دیواری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
بلوار معلم، بین معلم 12 و 14