مدیر:
مهندس صراطی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار اندیشه ، بین اندیشه 24 و 26 ، پلاک 336
دفتر خدمات شهر سازی ، شهرداری مشهد
دفتر خدمات شهر سازی ، شهرداری مشهد
دفتر خدمات شهر سازی ، شهرداری مشهد