مدیر:
رحمت مغول زاده
شماره تماس:
فکس:
36634687
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار شریعتی ، بین شریعتی 8 و چهارراه جهاد ، پلاک 318 / رقم 318 ، بین شریعتی 8 ، شارع شریعتی وجهاد مفرق ، مشهد
تزئینات حریر
تزئینات حریر