پرده سرا
گالری پرده آزموده
مدیر: محسن آزموده
عرضه انواع پرده و لوازم جانبی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار قرنی ، انتهای قرنی 1، مقابل تعبدی 2