مدیر:
غدیر رضا زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، میدان ابوطالب ، حر عاملی 45 ، مجتمع سامان 3 ، سمت انتهای مجتمع ، پلاک 17/2
مهندسی برق خودرو کیان
مهندسی برق خودرو کیان
مهندسی برق خودرو کیان
مهندسی برق خودرو کیان
مهندسی برق خودرو کیان
مهندسی برق خودرو کیان
مهندسی برق خودرو کیان