مدیر:
عبدالرضا عطاری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد، بلوار ابوطالب، بین ابوطالب 4 و 6
صنعت شیمی
صنعت شیمی
صنعت شیمی
صنعت شیمی