مدیر:
مجتبی مهدی زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مجتمع گردشگری سپاد، مجتمع موادغذایی سپاد، خیابان دوم ، غرفه 43
شرکت تعاونی دهکده
شرکت تعاونی دهکده
شرکت تعاونی دهکده
شرکت تعاونی دهکده
شرکت تعاونی دهکده
شرکت تعاونی دهکده
شرکت تعاونی دهکده