مدیر:
جواد ناصری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خیابان راهنمایی 20/1 ، سمت چپ ، مغازه سوم / مشهد ، 20/1 شارع متوسط ​​، یسار ، محل ثالث
فروشگاه ورزشی میلاد - لباس و لوازم ورزشی - مایو شنا - توپ - دوبنده - در بلوار راهنمایی مشهد / ملابس ریاضیة واکسسوارات - ملابس سباحة - کرة - عداء - فی مشهد الأوسط بولیفارد.
فروشگاه ورزشی میلاد - لباس و لوازم ورزشی - مایو شنا - توپ - دوبنده - در بلوار راهنمایی مشهد / ملابس ریاضیة واکسسوارات - ملابس سباحة - کرة - عداء - فی مشهد الأوسط بولیفارد.
فروشگاه ورزشی میلاد - لباس و لوازم ورزشی - مایو شنا - توپ - دوبنده - در بلوار راهنمایی مشهد / ملابس ریاضیة واکسسوارات - ملابس سباحة - کرة - عداء - فی مشهد الأوسط بولیفارد.
فروشگاه ورزشی میلاد