مدیر:
جواد الداغی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خیابان سناباد ، ابتدای سناباد47، سمت چپ / مشهد ، شارع سان آباد ، بدایة ساناباد 47 ، الیسار
باشگاه ورزشی اسفندیار
سالن ورزشی اسفندیار