مدیر:
رضا باقری
شماره تماس:
آدرس:
مشهد ، میدان 15 خرداد(ضد) ، نبش امام رضا (ع)43 ، مقابل درمانگاه امام حسین
فروشگاه رنگ باقری - ترکیب رنگ خودرو - میدان 15 خرداد - فلکه ضد - بلوار امام رضا - مشهد
فروشگاه رنگ باقری - ترکیب رنگ خودرو - میدان 15 خرداد - فلکه ضد - بلوار امام رضا - مشهد
فروشگاه رنگ باقری - ترکیب رنگ خودرو - میدان 15 خرداد - فلکه ضد - بلوار امام رضا - مشهد