مدیر:
تقی پریداد
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 34 ، نبش چهارراه اول