مدیر:
مهندس سعید گرایلی
شماره تماس:
فکس:
38812462
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، بین پیروزی 36 و 38 / مشهد ، جادة فوز ، بین فوز 36 و 38