آژانس مشاورین مسکن
مشاور مسکن صادقیان
مدیر: امیرعلی صادقیان
خرید ، فروش ، رهن ، اجاره
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 27