مدیر:
رضا حسین زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
قاسم آباد، بلوار فلاحی، نبش فلاحی 36
پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)
پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)
پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)
پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)
پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)
پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)
پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)