مدیر:
حمید سلیمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، نبش پیروزی 61
سوپر گوشت آریو
سوپر گوشت آریو