سوپر گوشت روز
سوپر گوشت روز
مدیر: مصیب علیزاده
سوپر گوشت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
شعبه 3 :مشهد ، بلوار توس ، توس 3 ، نبش ولیعصر 10/1
شعبه1: بلوار شهید رستمی، بین شهید رستمی 42 و 44،
شعبه2: بلوار فردوسی، فردوسی 13، خ سمانه، سوپرگوشت سمانه