مدیر:
سید علی طباطبایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار حر عاملی ، ابتدای حر 33 سمت چپ / مشهد ، شارع حور العاملی ، بدایة حور 33 الیسار
خشکشویی و سفید شویی عدالت
خشکشویی و سفید شویی عدالت