مدیر:
مهدی سعادتمند
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد، خ سنایی ، بین سنایی 8 و 10 / مشهد ، شارع سنای ، بین سنای 8 و 10
کالای برق و صنعت پارسیان - پارس فانال - رعد - شیوا امواج مشهد - اشنایدر خیابان سنایی
کالای برق و صنعت پارسیان - پارس فانال - رعد - شیوا امواج مشهد - اشنایدر خیابان سنایی
کالای برق و صنعت پارسیان - پارس فانال - رعد - شیوا امواج مشهد - اشنایدر خیابان سنایی
کالای برق و صنعت پارسیان - پارس فانال - رعد - شیوا امواج مشهد - اشنایدر خیابان سنایی