نجاری-منبت کاری

نجاری حسینی

حسینی: 38444536

منطقه 8 .

مشهد ، خیابان بهشتی ، نبش 26 ، پلاک 90

نجاری-منبت کاری

: نجاری ، ساخت انواع درب ، دکور ،   اشکاف ، کابینت و کلیه خدمات نجاری