بیمارستان

درمانگاه

حسن امامی: 2235515

سایر .

اول طبرسی14 ساختمان پزشکان حضرت-روز های زوج صبحها

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه نسیم سلامت

حسین شیرمحمدی: 15211875

سایر .

نبش میثاق 31

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه گوهر سلامت

خشایار خوش صحبت: 7539145

سایر .

بین هدایت 47و49- درمانگاه گوهر سلامت

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان امام حسین1

عبدالرزاق کمالی: 2787001

سایر .

خیابان وحید 3 بیمارستان امام حسین ع

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه آرین فردوس

علیرضا مشایخ: 3870376

سایر .

صبا بین 15و17

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه شبانه روزی اباصالح

محمدرضا صالحی: 3727200

سایر .

ساختمان خیابان پورسینا روبروی پورسینای 29

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه امام حسین ع1

مرکزبهداری شمالشرق خ ر مرکزبهداری شمالشرق خ ر: 18550256

سایر .

نبش امام رضا 48- طبقه اول قسمت پذیرش فوری

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه بعثت

جواد بیک: 13661900

سایر .

رستمی نبش 5

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه اصحاب الحسین ع

دکتر مرضیه خرمی نیا: 6054378

سایر .

امامیه نبش 15 (ابطالی)

بیمارستان

: بیمارستان

درمانگاه ولی عصر عج

مهدی صابری نوقابی: 8904390

سایر .

وکیل آباد 63 درمانگاه ولی عصر عج

بیمارستان

: بیمارستان