ضایعات(فلزات و غیره)

فروشگاه ضایعات وحیدی

وحیدی: -

منطقه 10 .

قاسم آباد، نبش حسابی شمالی 53

ضایعات(فلزات و غیره)

: خرید و فروش فلزات رویی