پرده سرا

گالری پرده مرادی

مرادی: 32794785-32794786

منطقه 4 .

سی متری طلاب، مفتح 10

پرده سرا

: پرده و کرکه افقی و عمودی، کفپوش پارکت، کاغذ دیواری ایرانی و خارجی

گالری پرده رز

تحقیقی: 32774392

منطقه 4 .

سی متری طلاب، بین مفتح 30 و 32

پرده سرا

: بورس انواع پرده های ایرانی