مدیر:
محمدرضا هادی زاده
شماره تماس:
آدرس:
مشهد ، پنجراه سناباد ، بین سناباد 38 و مسجدالزهرا ، پرده تماشا
مجتمع گالری تماشا
پرده ترک جدید
پرده ترک جدید
پرده ترک جدید
پرده جدید ترک
پرده ترک جدید
پرده جدید ترک