اتحادیه های توزیعی و خدماتی

دفتر مرغداری طلوع

نبوی: 38423543
منطقه 2 . چهار راه خواجه ربیع ، به طرف میدان شهدا ، نبش عبادی 10

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: عرضه مستقیم تخم مرغ ، مرغداری طلوع و شرکت سپیدپرتوس