اتومبیل(خدمات)
صافکاری مدرن
مدیر: علی مرادی
صافکاری خودرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد، خیابان کوشش کوشش 30، سمت چپ