پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
مدیر: خلیل حاج حسینی
توزیع گوشت روز گاو، گوسفند، شتر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
نبش خیابان رستمی 45