مدیر:
خلیل حاج حسینی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
نبش خیابان رستمی 45
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران
پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران