دفتر 427 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دفتر پیشخوان خدمات شهرسازی  شهرداری مشهد / مکتب 427 لمؤسسة خراسان رضوی للأنظمة الهندسیة وعداد الخدمات الحضریة ببلدیة مشهد فی المشهد
دفتر 427 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دفتر پیشخوان خدمات شهرسازی شهرداری مشهد / مکتب 427 لمؤسسة خراسان رضوی للأنظمة الهندسیة وعداد الخدمات الحضریة ببلدیة مشهد فی المشهد
مدیر: مهندس حبیب اله دوبرادران
پیشخوان شهرداری مشهد ، پیشخوان نظام مهندسی خراسان رضوی ، مهندسین سازه عمران ، معمار ، برق ، مکانیک / کاونتر بلدیة مشهد ، کاونتر خراسان رضوی للهندسة الهندسیة ، مهندسون مدنیون ، مهندس معماری ، کهرباء ، میکانیک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، قاسم اباد، بلوار فلاحی، بین فلاحی 13 و 15 / مشهد ، قاسم أباد ، فلاحی بولیفارد ، بین فلاحی 13 و 15 ، پلاک: 393 طبقه 1
تصاویر