مدیر:
ابریشمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار فرامرز عباسی، بین فرامرز عباسی 1 و 3
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی
رستوران مهدی