مدیر:
اصغر انفرادی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار استقلال، بین استقلال 1 و 3، هایپرگوشت انفرادی
هایپرگوشت انفرادی
هایپرگوشت انفرادی
هایپرگوشت انفرادی
هایپرگوشت انفرادی