چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
چاپ یکان
مدیر: امیر طهرانیم
پلات، لیزر، مهرفوری، چاپ، مش، سایت و ....
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
چهارراه فرامرز عباسی، ساختمان 72
تصاویر