خرازی مانی - دکمه - کاموا - لوازم خیاطی در بلوار امامت مشهد / زر - غزل - لوازم الخیاطة فی شارع الإمامة  مشهد
خرازی مانی - دکمه - کاموا - لوازم خیاطی در بلوار امامت مشهد / زر - غزل - لوازم الخیاطة فی شارع الإمامة مشهد
مدیریت: کامیار مجاوریان
عرضه انواع دکمه ، کاموا و لوازم خیاطی / تورید الأزرار والغزول ولوازم الخیاطة
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار امامت ، نبش چهارراه میلاد / مشهد ، شارع الإمامة ، زاویة تقاطع میلاد