شرکت شیمی سار
شرکت شیمی سار
مدیر: اسماعیل عمادالدینی
عرضه مواد شیمیایی، آزمایشگاهی، صنعتی و نجهیزات آزمایشگاهی خرید و فروش موادشیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، کیت ومحیط کشت و تجهیزات
شماره تماس:
فکس:
36065317
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
بلوار امامت، امامت 66، سمت چپ، پلاک: 18