سوپر گوشت بندار - عرضه گوشت  قاسم آباد در مشهد - مرغ قاسم آباد  در مشهد  - ماهی قاسم آباد در مشهد
سوپر گوشت بندار - عرضه گوشت قاسم آباد در مشهد - مرغ قاسم آباد در مشهد - ماهی قاسم آباد در مشهد
مدیر: امیر بندار
عرضه گوشت، مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد، بلوار حجاب، بین حجاب 57 و 55
تصاویر