مدیر:
امیر بندار
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد، بلوار حجاب، بین حجاب 57 و 55
سوپر گوشت بندار
سوپر گوشت بندار
سوپر گوشت بندار
سوپر گوشت بندار
سوپر گوشت بندار
سوپر گوشت بندار