بیمه ایران ( کد 8235 ) - بیمه ثالث و بدنه خودرو - آتش سوزی - مسئولیت - عمر - پس انداز در بلوار حر عاملی مشهد / تأمین إیران (الرمز 8235) - تأمین ضد الغیر وجسم السیارة - الحریق - المسؤولیة - الحیاة - التوفیر فی شارع هور أمیلی مشهد
بیمه ایران ( کد 8235 ) - بیمه ثالث و بدنه خودرو - آتش سوزی - مسئولیت - عمر - پس انداز در بلوار حر عاملی مشهد / تأمین إیران (الرمز 8235) - تأمین ضد الغیر وجسم السیارة - الحریق - المسؤولیة - الحیاة - التوفیر فی شارع هور أمیلی مشهد
مدیریت: مهشید لطفی فاطمی
مشاور و صدور انواع بیمه نامه های ثالث خودرو ، بدنه خودرو ، بیمه آتش سوزی ، بیمه  پس انداز ، بیمه مسئولیت ، بیمه حوادث و..... / استشارة وإصدار أنواع مختلفة من وثائق التأمین على السیارات ، جسم السیارة ، تأمین الحریق ، تأمین المدخرات ، تأمین المسؤولیة ، تأمین الحوادث و .....
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، بلوار حر عاملی ، حد فاصل چهارراه موسوی قوچانی و میدان ابوطالب ، جنب مسجد موسی ابن جعفر (ع) / مشهد ، شارع حور عاملی ، بین موسوی غوتشانی ومیدان أبوطالب ، بجوار مسجد موسى بن جعفر
تصاویر