مدیر:
مهشید لطفی فاطمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار حر عاملی ، حد فاصل چهارراه موسوی قوچانی و میدان ابوطالب ، جنب مسجد موسی ابن جعفر (ع) / مشهد ، شارع حور عاملی ، بین موسوی غوتشانی ومیدان أبوطالب ، بجوار مسجد موسى بن جعفر
بیمه ایران ( کد 8235 ) - بیمه ثالث و بدنه خودرو - آتش سوزی - مسئولیت - عمر - پس انداز در بلوار حر عاملی مشهد / تأمین إیران (الرمز 8235) - تأمین ضد الغیر وجسم السیارة - الحریق - المسؤولیة - الحیاة - التوفیر فی شارع هور أمیلی مشهد
بیمه ایران ( کد 8235 ) - بیمه ثالث و بدنه خودرو - آتش سوزی - مسئولیت - عمر - پس انداز در بلوار حر عاملی مشهد / تأمین إیران (الرمز 8235) - تأمین ضد الغیر وجسم السیارة - الحریق - المسؤولیة - الحیاة - التوفیر فی شارع هور أمیلی مشهد
بیمه ایران ( کد 8235 ) - بیمه ثالث و بدنه خودرو - آتش سوزی - مسئولیت - عمر - پس انداز در بلوار حر عاملی مشهد / تأمین إیران (الرمز 8235) - تأمین ضد الغیر وجسم السیارة - الحریق - المسؤولیة - الحیاة - التوفیر فی شارع هور أمیلی مشهد