بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
مدیریت: سید مجتبی رسولی
صدور انواع بیمه نامه های: مسئولیت و مهندسی، تکمیلی درمان گروهی، آتش سوزی، باربری، بیمه های زندگی (عمر) و ..
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
امامت39 ، پ116