مدیر:
سید مجتبی رسولی
شماره تماس:
آدرس:
امامت39 ، پ116
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد
✅برای سال منتهی به 1397 اختصاص یافت
22 درصد سود مشارکت در منافع به بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز سرمد

 (https://www.sarmadins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&sisOp=view&ctp_id=19&cnt_id=110549&id=966)🔹 22 درصد سود مشارکت در منافع به بیمه نامه های عمر و پس انداز منتهی به سال 1397 بیمه سرمد، اختصاص می یابد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، این میزان سود با اخذ تایید از بیمه مرکزی، برای بیمه گذاران عمر و پس انداز این شرکت منظور شده است.

🆔: @sarmadins_co
🌐: www.sarmadins.ir
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067
بیمه سرمد نمایندگی کد 2067