لوازم تزئینی-دکوری خانگی
فروشگاه مانلی / متجر مانلی
مدیریت: مرتضی عماری
پخش شمع ، پخش انواع سنگ ، پخش انواع بلورجات / نشر الشموع ونشر جمیع أنواع الأحجار ونشر جمیع أنواع البلورات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خیام شمالی 40 ، بازار گل فتح آباد ، پلاک 57 / مشهد ، شمال الخیام 40 ، سوق زهرة فتحاب ، رقم 57