بیمه ایران کد: 33305
بیمه ایران کد: 33305
مدیریت: فاطمه نوذری
صدور انواع بیمه نامه ، اتومبیل ، عمر ، درمان ، حوادث ، آتش سوزی ، مسئولیت ، بیمه های خاص و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد، بلوار فرامرز عباسی ، انتهای بلوار فرامرز عباسی ، خیابان بهاران، نبش بهاران4