آبمیوه سیب / عصیر تفاح
آبمیوه سیب / عصیر تفاح
مدیر: احمد صارم بافنده
تهیه و عرضه انواع آبمیوه و بستنی / تحضیر وتورید العصائر والآیس کریم فی المشهد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، احمد آباد ، ابوذر غفاری ، بین غفاری 12 و 14 / مشهد ، أحمد آباد ، أبو ذر الغفاری ، بین الغفاری 12 و 14