پارس کولر
پارس کولر
مدیر: حامد نظام
خدمات کولر و بخاری اتومبیل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، خیابان فداییان اسلام ، کوشش 15 ، سمت چپ
تصاویر