فروشگاه حسینی(فرش خوش رنگ) - فرش و قالی در مشهد - تابلو فرش در مشهد - رازی شرقی / سجاد و بسط فی مشهد - السجاد فی مشهد - رازی شرقی
فروشگاه حسینی(فرش خوش رنگ) - فرش و قالی در مشهد - تابلو فرش در مشهد - رازی شرقی / سجاد و بسط فی مشهد - السجاد فی مشهد - رازی شرقی
مدیریت: سید عبداله حسینی
فروش انواع فرش و قالی ، تابلو فرش / بیع جمیع أنواع السجاد والبسط والسجاد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، میدان 10 دی، رازی شرقی، پلاک 31 / مشهد ، میدان 10 دی ، الرازی الشرقی ، رقم 31