مدیر:
مجید ایوانیان
شماره تماس:
فکس:
38532283
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 48 ، چهارراه اول ، سمت راست
فروشگاه ثامن