مدیر:
هادی اکبری
شماره تماس:
فکس:
38536007
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 47
فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی
فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی
فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی
فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی
فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی
فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی