مدیر:
محمدرضا بوته
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار معلم ، معلم 67 ، نبش قانع 24
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم